go-to-school-vector-5700571
sausio 5, 2019

Dėl priėmimo į 1-ąsias klases

 Mokinių priėmimo  į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1- ąsias klases pradžia – sausio 7 d. 8.00 val.

Į Alfonso Lipniūno progimnazijos, Vytauto Žemkalnio gimnazijos ir specialiųjų mokyklų (Specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro, „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos) 1-ąsias klases priimama pačiose mokyklose nuo sausio 7 d.

Į „Aušros“, „Ąžuolo“, Beržų, Rožyno, „Saulėtekio“, „Šaltinio“, „Vilties“, „Vyturio“, „Žemynos“ progimnazijas, Pradinę ir M. Karkos pagrindinę mokyklas mokiniai priimami centralizuotai Švietimo ir jaunimo reikalų skyriuje (Laisvės a. 23). Nuo sausio 7 d. iki vasario 28 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena (deklaravę gyv. vietą) mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebeteikiamas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Priėmimo kriterijai

Pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų pagal mokyklos aptarnaujamą teritoriją, priimama atsižvelgiant į gyvenamosios vietos deklaravimo datą.

Į likusias laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, pagal prašymų gavimo datą ir laiką. Jei prašymų yra daugiau nei laisvų vietų, pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,  mokiniai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi mokykloje, arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys, pateikus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.

Priimtus mokinius į klases skirsto pati mokykla pagal savo nustatytą tvarką.

 

Pateikiami dokumentai:

  1. 1. prašymas (1A priedas skirtas centralizuotai priimamiems į 1-ąją klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 1B priedas – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje);
  2. 2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija;
  3. 3. pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma, pažyma iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai ar seserys);
  4. 4. 2 fotonuotraukos (3×4, pateikiamos į mokyklą iki rugsėjo 1 d.).

 

Pastaba -Vaiko sveikatos pažymėjimo pateikti nereikia.

 

Prašymą ir pridedamus dokumentus reikia atnešti į Švietimo ir jaunimo reikalų skyrių Laisvės a. 23, 102 kab.) arba atsiųsti el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt

Užpildytų ir pasirašytų popierinių prašymų skaitmeninės kopijos arba elektroniniai prašymai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, pridedamų dokumentų skaitmeninės kopijos el. paštu pradedami siųsti sausio 7 d. 8.00 val.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame trūksta reikalingų duomenų ar pateikti duomenys yra neteisingi, jeigu jis gautas anksčiau už nustatytą priėmimo į mokyklą pradžios dieną ar laiką, informuojant apie tai pareiškėją.

Prašymų siuntėjai apie prašymų gavimą informuojami.

Jeigu el. paštu gautuose prašymuose ar dokumentų kopijose įrašai neaiškūs, prašoma papildomai pateikti dokumentų originalus.

Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma el. paštu nesiunčiama, pateikiamas jos popierinis variantas.

 

Informacija teikiama tel. 8-45 50 13 86 arba el. paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt

go-to-school-vector-5700571