08:00 – 17:00

Pirmadienis-Penktadienis

Žvaigždžių g. 26

Panevėžys, LT-37136

+370 45 514 888, +370 610 00514

Ugdymo karjerai programa 2018 -2019

 

UGDYMO KARJERAI PROGRAMA

2018 -2019 m.m.

Ugdymo karjerai paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Pagrindiniai dokumentai :

 1. 1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS ( patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m .liepos 4d. įsakymu Nr. V- 1090/ A1- 314)

2.Ugdymo karjerai PROGRAMA (patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15d. įsakymu Nr.V-72)

Uždaviniai:

 1. Sudaryti sąlygas ir siekti, kad kiekvienas mokinys galėtų ugdyti 4 kompetencijas: pažinti save, karjeros galimybes, planuoti karjerą ir ją įgyvendinti.
 2. Nuolat kaupti ir sisteminti literatūrą, kurti metodinę – informacinę bazę mokiniui, klasės auklėtojui, dalyko mokytojui, vykdant profesinį veiklinimą, orientavimą ir konsultavimą.
 3. Teikti informaciją mokiniams, padedant planuoti individualią karjerą; mokytojams, tėvams apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes ir poreikį.
 4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą.
 5. Siekti, kad mokiniai būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi) aplinką.

Ugdymo karjerai organizavimas

Ugdymas karjerai – tai žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, karjeros ( mokymosi ir darbo) galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą įgijimo procesas. Ugdymu karjerai siekiama mokiniams suteikti karjeros valdymo kompetencijų, grindžiamų bendrosiomis kompetencijomis. Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojant į ugdymo procesą ir neformalųjį ugdymą.

Ugdymas karjerai mokykloje apima šias sritis :

 • informavimas apie karjerą, kurio tikslas yra rinkti, teikti ir vertinti informaciją, reikalingą planuojant karjerą, renkantis mokymąsi, profesinės veiklos sritį ar darbą. Šioje veikloje naudojamos įvairios specializuotos interneto svetainės, spausdinti leidiniai, organizuojami susitikimai su įvairių profesijų atstovais;
 • profesinis veiklinimas, kurio tikslas – organizuoti mokinių veiklą, naudojant realaus ar virtualaus darbo kontekstą ir aplinką, plėtojant mokinių žinias ir įgūdžius apie įvairias darbo veiklos sritis, darbą, įsidarbinimą, darbdavius ir darbuotojus (išvykos į įmones, įstaigas, organizacijas);
 • karjeros vertinimas, kurio tikslas – padėti pažinti mokiniams individualias savybes (nuostatas, žinias, supratimą, gebėjimus) ir juos įvertinti atsižvelgus į karjeros galimybes ir reikalavimus; šioje veikloje naudojami įvairūs klausimynai, užduotys, testai, skirti individualioms savybėms, interesams, jų sąsajomis su profesine karjera, karjeros planavimu, įgyvendinimu ir vertinimu padėti pažinti;
 • karjeros konsultavimas, kurio tikslas – teikti pagalbą mokiniams planuojant karjerą, renkantis mokymąsi, padėti pažinti ir įvertinti individualias savybes, profesijos ypatumus, karjeros galimybes.

Ugdymo karjerai programa(tikslinė grupė : 5 – 8 klasės)  

 1. Pagalba įvairaus amžiaus mokiniams, nustatant jų poreikius, interesus.
 2. Informacijos apie profesijas įvairaus amžiaus mokiniams suteikimas.
 3. Susitikimai su buvusiais mokyklos mokiniais, tėvais, įvairių profesijų specialistais.
 4. Ekskursijų, išvykų į įvairias įstaigas organizavimas.
 5. Metodinės ir informacinės medžiagos ugdymo karjerai klausimais kaupimas ir sisteminimas.
 6. Kita informacija.

Ugdymo karjerai progimnazijoje vykdomas:

 1. 5-8 klasių mokiniams įvairių dalykų mokytojai ne mažiau kaip 2val. per metus integruoja į mokamąjį dalyką fiksuojant elektroniniame EDUKA
 2. Per klasių auklėtojų veiklą: klasių auklėtojai savo veiklos planuose numato ugdymui karjerai skirtas 4 klasės valandėles per mokslo metus.
 3. Per kultūrinę, pažintinę veiklą, neformalųjį švietimą.
 4. Per gyvenimo įgūdžių pasirenkamąją pamoką 5 klasėse (savęs pažinimas, bendravimas, sprendimų priėmimas).
 5. 5 klasių mokiniai pildo karjeros planus. Mokinius konsultuoja ir padeda klasės auklėtojas, karjeros koordinatorius.

Galimybės mokiniams:

 1. Gauti informacijos apie profesijas, ugdymo įstaigas.
 2. Sužinoti naudingos informacijos ugdymo karjerai klausimais, šaltinius internete, išmokti jais naudotis.
 3. Atlikti testus, kurie padės įvertinti polinkius, gebėjimus, asmenines savybes, tinkamumą tam tikrai profesijai.
 4. Išmokti pildyti karjeros planus.

Galimybės klasės auklėtojams:

 1. Rasti medžiagos klasės valandėlei.
 2. Organizuoti susitikimus su įvairių mokymo ir įstaigų atstovais.
 3. Organizuoti išvykas į profesinio rengimo mokyklas, Panevėžio darbo biržą, į Panevėžio įstaigas ir įmones.

Galimybės tėvams:

Gauti informaciją apie profesinės karjeros galimybes.

Ugdymo karjerai formos:

 • Profesinis informavimas pamokų metu.
 • Profesinis informavimas klasių valandėlių metu.
 • Veiklinimo išvykos į mokymo įstaigas ir įmones.
 • Ugdymo karjerai diena.
 • Ugdymo karjerai informacinis stendas (skaitykloje)

 

Top