Priėmimo į gimnazijos I-as klases 2023–2024 mokslo metams tvarka

Nuo sausio 5 d. mokiniai priimami į bendrojo ugdymo mokyklų 1-ąsias ir 5-ąsias klases
2023 sausio 3
4B ir 4c tapo slaptosios mokyklos mokiniais
2023 vasario 10

Centralizuotas priėmimas 2023 – 2024 mokslo metams į I klasę prasidės nuo 2023 m. kovo 1 dienos 8.00 valandos. Į Panevėžio Juozo Balčikonio, 5-osios, Juozo Miltinio ir „Minties“ gimnazijų I klasę mokinius centralizuotai priima Švietimo skyrius.

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas (į I klases – Aprašo 3 priedas).

2. Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija.

3. Mokyklos antspaudu ir mokyklos vadovo parašu patvirtinta pažymos apie I pusmečio ar I trimestro mokymosi pasiekimus kopija.

4. Birželio mėnesį, pasibaigus ugdymo procesui, per 3 darbo dienas Švietimo skyriui būtina papildomai pateikti dėl priėmimo į gimnazijų I klases – pažymėjimo (baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį) kopiją. Laiku nepateikus papildomo dokumento per nurodytą 3 darbo dienų terminą be svarbios priežasties (būtina iš anksto Švietimo skyrių informuoti apie išimtinę situaciją) mokinys iš sąrašų išbraukiamas.

Mokiniai, baigę 8 klases, nacionalinių mokymosi pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatus pateikia konkrečiai mokymo įstaigai, į kurią po sąrašų paskelbimo yra priimami mokytis.

Dokumentų pateikimo tvarka:

1. Užpildytų prašymų ir kitų dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo 2023 m. kovo 1 d. 8.00 val. (anksčiau išsiųsti prašymai programoje neįregistruojami).

2. Pagal nustatytą tvarką elektroniniu būdu siunčiamas prašymas gali būti patvirtintas elektroniniu parašu arba siunčiama parašu patvirtinta prašymo kopija (nuskenuota ar nufotografuota). Išimtiniais atvejais dokumentai gali būti pateikti ir prašymas užpildytas atvykus į Švietimo skyrių (Laisvės a. 23, 102 kab., tel. pasiteirauti 8 45 501386).

Mokinių sąrašų ir dokumentų perdavimas gimnazijoms prasideda ne anksčiau kaip nuo liepos 1 dienos. Priimtų į gimnazijas mokinių sąrašus skelbia ir į klases skirsto pačios mokymo įstaigos pagal mokyklos direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.

Išsami informacija apie mokinių priėmimo tvarką į gimnazijas skelbiama Panevėžio miesto savivaldybės svetainėje www.panevezys.lt (skiltis „Priėmimas į mokyklas ir darželius“).