Istorija

Viskas turi savo pradžią. Kokia gi Panevėžio ,,Ąžuolo“ progimnazijos pradžia?
1986 m. vasarą naujame Kniaudiškių mikrorajone pradėti dar vienos miesto mokyklos statybos darbai. 1987 metų rugsėjo 1 dieną daugiau nei tūkstantis jaunųjų kniaudiškiečių, jų tėvelių, mokytojų, svečių susirinko į dažais ir naujais baldais kvepiančią tuometinę Panevėžio 17-ąją vidurinę mokyklą.

Pirmasis šios mokyklos direktorius Rimantas Maldūnas mokyklos atidarymo iškilmių metu sakė: ,,…kad ir koks materialiai turtingas ir gražus bus mūsų mokyklos rūmas, jis ir teliks šaltu mūru, kol neprisipildys gyvybės : mūsų didžiausio turto – vaikų – bei jiems žmogišką išmintį ir širdies šilumą dalijančių visuomenės patikėtinių – mokytojų“. 1987—1988 m.m. pradžioje mokykloje buvo 1088 mokiniai. Sukomplektuota 20 pradinių klasių ir 16 dalykinės sistemos klasių. Mokykloje darbą pradėjo 52 pedagogai. 1989 m. pradėtos formuoti sustiprinto chorinio dainavimo klasės. Mokykloje veikė Gamtos apsaugos, Raudonojo Kryžiaus, Kovos už blaivybę, Knygos bičiulių, Pedagogų draugijos. Tuo metu organizuota daug renginių, kurie netruko tapti tradiciniais.
Metai bėgo . Augo vaikai. Keitėsi mokytojai. 1992 m. mokyklos direktoriumi tapo Gintaras Jurgėlas. Po metų mokyklai jau vadovavo Genovaitė Žilytė. 1995—1996 m.m. mokykloje dirbo 95 mokytojai, joje mokėsi net 1265 mokiniai.
1999 m. mokyklai pradėjo vadovauti jaunas direktorius R. Glinskis. 2001 m. vasario 15 d. Panevėžio 17-oji vidurinė mokykla pavadinta ,,Ąžuolo“ vidurine mokykla. Ta proga sukurtas himnas, kurį mokėti yra garbė kiekvienam šios mokyklos mokiniui.
Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio ,,Ąžuolo“ vidurinė mokykla pertvarkyta į ,,Ąžuolo“ pagrindinę mokyklą.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio ,,Ąžuolo“ pagrindinė mokykla pertvarkyta į ,,Ąžuolo“ progimnaziją.

Nors progimnazijoje mažėja mokinių, galima didžiuotis jų aktyvumu, gerais mokymosi rezultatais.
Bėgantys metai keitė progimnazijos veidą: išugdyta daug gerų mokinių, prigijo prasmingų tradicijų. Šiuo metu Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijoje mokosi 580 mokinių, kuriuos ugdo kūrybingi, darbštūs 56 mokytojai. Dalis jų čia dirba nuo mokyklos įkūrimo pradžios. Džiugu, kad kiekvienais metais mokytojų kolektyvą papildo jauni žmonės.
Įvairūs klausimai dalykiškai analizuojami metodinėse grupėse, Metodinėje ir Mokyklos tarybose, jaučiama nuolatinė tėvų parama. Siekiant gerinti mokymosi motyvaciją, užtikrinti mokinių mokymosi pažangą, saugumą, pagerinti psichologinį klimatą, lankomumą mokiniams teikiama specialiojo, socialinio pedagogo, logopedo, psichologo pagalba.
Mokykla nuo 2005 m. vykdė Charakterio ugdymo programą. Per pamokas, renginius vaikai mokomi pažinti savo charakterį, jį ugdyti, suprasti charakterio reikšmę mokymuisi, gyvenimui. Tradiciniame mokyklos renginyje-konkurse „Charakteris kuria Tavo likimą“ mokiniai ir mokytojai turi galimybę parodyti žinias ir gebėjimus, susijusius su charakteriu. Mokyklos bendruomenės priimtas Garbės kodeksas primena, kad visi bendruomenės nariai turi siekti sąžiningumo, tolerancijos, atsakomybės, draugiškumo, estetiškumo, aktyvumo.
Darni mokyklos bendruomenė vykdo projektus, kurių metu mokiniai realizuoja savo kūrybines galias, įsitraukia į kultūrinį, visuomeninį gyvenimą. Kaziuko mugėje, Linksmosiose pamokėlėse, estafetėse, projekte „Mano augintinis“ dalyvauja ir aplinkinių lopšelių-darželių „Diemedis“, „Puriena“, „Vyturėlis“, „Vaivorykštė“, „Aušra“, „Žilvitis“ ugdytiniai. Glaudūs ryšiai sieja mokyklą su vaikų biblioteka „Žalioji pelėda“. Čia mokiniai rengia darbų parodas, koncertus. Tai puiki galimybė pademonstruoti gebėjimus mikrorajono gyventojams.
Panevėžio „Ąžuolo” progimnazijoje didelis dėmesys skiriamas mokinių meninei, sportinei veiklai, neformaliajam ugdymui. Progimnazija siekia derinti bendrąjį lavinimą su aktyvia menine veikla. Nuo pirmųjų metų chorai progimnaziją garsina respublikinėse moksleivių dainų šventėse, chorų festivaliuose, kituose respublikos, miesto renginiuose. Progimnazijoje yra įvairių stilių ir amžiaus tarpsnių vaikų šokių grupių, dalyvaujančių respublikos, miesto konkursuose, šventėse. Veikia „Spalvų pasaulyje”, ,,Darbštuko“, ,,Dailės pasaulyje“ ir kiti būreliai. Ši veikla lavina mintis ir fantaziją, atskleidžia vaiko individualumą, gebėjimus.
Mokinių socialiniai įgūdžiai, atsakingas požiūris į gamtą ir į kitą žmogų formuojami per „Šviesoforo“, jaunųjų miško bičiulių „Miško meistreliai“ užsiėmimus. 2011 m. būrelis „Miško meistreliai“ pripažintas geriausiai dirbančiu būreliu respublikoje. „Šviesoforo“ būrelis ne tik Utenos zonoje, bet ir respublikiniuose renginiuose nuolatos užima pirmąsias vietas.
Pasibaigus mokslo metams mokiniams organizuojamos dvi stovyklos. Pradinių klasių mokiniai šurmuliuoja vasaros poilsio stovykloje „Aš tarp kitų“. Mokinukai keliauja po Lietuvą, dalyvauja edukacinėse programose, sporto varžybose, meninėje veikloje. Vyresniųjų klasių mokiniai net dvylika metų dalyvavo ir toliau planuoja dalyvauti kūrybinėje-darbinėje stovykloje prie jūros. Stovyklautojai patys gamina maistą, miega palapinėse ir kuria dirbinius iš gamtoje rastų medžiagų.
„Ąžuolo” progimnazija nuo seno garsėja sportine veikla. Per šeimų estafetes vos sutelpa sporto salėje visi norintys dalyvauti šioje gražioje šeimos šventėje. Daug teigiamų emocijų patiria „Drąsūs, stiprūs, vikrūs” estafečių, Galiūnų ir Galiūniukų varžybų, kvadrato žaidėjai ir žiūrovai. Mūsų progimnazijos sportininkai dažnai užima prizines vietas miesto, respublikos renginiuose.
Tegu mūsų laimėjimai, pasiekimai ir toliau džiugina ne tik mus pačius, bet ir miesto bendruomenę.