Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

 

Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetai Siekiama reikšmė
Mokyklų, gavusių paramą veiklos kokybei gerinti, skaičius skaičius 75
Mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projektuose dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų pokytis proc. >50 (2026 m.)
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį  pasiekusių mokinių dalis proc. 50
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį  pasiekusių mokinių dalis (proc.) proc. 45
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) proc. 2,0
Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose (skaičius) skaičius 11,8
Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius asmenys Skaičiuojama pagal faktą
Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius iš jų: Švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius asmenys Skaičiuojama pagal faktą
Naujų arba modernizuotų vaikų priežiūros ir švietimo įstaigų mokymo klasių talpumas Vietų skaičius Skaičiuojama pagal faktą

Numatomos veiklos

1)    mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)    infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)    mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)    konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)    projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

I TŪM programos sraute dalyvaujančios 22 savivaldybės ir 93 mokyklos yra projekto partnerės ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: stiprina mokytojų ir mokyklų vadovų kompetencijas, įgyvendina ugdymo veiklas mokiniams, atnaujina ir kuria naują mokyklų infrastruktūrą – taip tobulindama mokyklų veiklą keturiose srityse.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.