1-4 ir 5-8 kl..

Adrijana Saulytė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1-8 kl.

Kabineto nr. 209

Kontaktai

Telefonas +370 669 22571

El. paštas:  adrijana.saulyte@azuolo.lt

 

1-4 klasės   Pradinio ugdymo programa

Pradinio ugdymo programa – privaloma ketverių metų (1–4 klasių) švietimo programa, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas. Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Pradinėse klasėse pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal galiojančius teisės aktus.

5-8 klasės  Pagrindinis ugdymas (I dalis)

Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą.

Pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis (5 – 8 kl.) apima ketverių metų pagrindinio ugdymo tarpsnį.

Pagrindinio ugdymo programoje 5 – 8 klasėse siekiama: orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą, ypač daug dėmesio skiriant mokymuisi mokytis; labiau individualizuoti ugdymą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius; didinti ugdymo turinio integraciją siekiant, kad mokiniai geriau suprastų ir galėtų kūrybingai taikyti tai, ką išmoko.

Pagrindinio ugdymo programos (I dalies) turinį sudaro šios sritys: kalbinis ugdymas (lietuvių gimtoji kalba; užsienio kalbos: pirmoji užsienio kalba (anglų kalba), antroji užsienio kalba (rusų, vokiečių kalbos); matematinis ugdymas (matematika; informacinės technologijos); gamtamokslinis ugdymas (gamta ir žmogus, biologija, fizika, chemija, geografija, STEAM); socialinis ugdymas (dorinis ugdymas (etika arba tikyba), istorija, žmogaus sauga), meninis ugdymas (dailė, muzika); technologinis ugdymas (technologijos), fizinis ugdymas.

Mokiniai gali pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius programų modulius ar papildomas pamokas, konsultacijas.

Į aukštesnę klasę mokiniai keliami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašą“

Pagrindinis išsilavinimas I dalyje įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programos 5 – 8 klases ir gavus Pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies pažymėjimą.