„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Progimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Progimnazija 2017-2018 m. gamtos ir technologinių mokslų mokymui 1-4 klasėms gavo priemonių ir įrangos už 4290,77 Eur, 2018-2019 m. m. 5-8 klasėms – už 5686,51 Eur.

Šį projektą remia Europos Sąjungos regionines plėtros fondas.

Mokytojai, naudodamiesi gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese parengtomis metodikomis, sėkmingai mokiniams planuoja ir organizuoja tyrinėjimais grįstą mokymą(si).

Projektu siekiama padidinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį mokymo(si) procesą. Projekto metu beveik visos šalies mokyklos bus aprūpintos gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis bei įranga, bus rengiamos metodikos, kurios padės taikyti įsigytas mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Tikimasi, kad tai paskatins susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, didins šių mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.

Daugiau informacijos čia.