DĖMESIO! Nuo 2024 m. kovo 1 d. prasideda mokinių priėmimas į miesto mokyklų 1-ąsias ir 5-ąsias klases.

Projektas „Per knygą – į gamtą“
2024 vasario 29
Kovo 4 – Kaziuko mugė
2024 vasario 29

Nuo kovo 1 d. – mokinių priėmimas į miesto mokyklų 1-ąsias ir 5-ąsias klases

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kovo 1 d. 8 val. pradeda mokinių priėmimą į miesto mokyklų 1 ir 5 (jei mokinys keičia mokyklą) klases 2024 – 2025 mokslo metams.

Nuo kovo 1 iki kovo 31 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai paskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo balandžio 1 d. teritorinis pirmumas nebetaikomas, priimama į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas į 1 –ąją klasę: 1A forma – centralizuotai priimamiems į 1-ąją klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (deklaruota gyvenamoji vieta); 1Bforma – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

2. Prašymas į 5-ąją klasę (keičiant mokyklą): 2A forma – centralizuotai priimamiems į 5-ąją klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (deklaruota gyvenamoji vieta), 2B forma – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

3. Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija.

4. Pradinio išsilavinimo pažymėjimo (teikiant prašymą į 5-ąją klasę) kopija. Pažymėjimą būtina pateikti birželio mėnesį, pasibaigus ugdymo procesui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Dokumentų priėmimo tvarka:

1.Užpildytų prašymų bei kitų dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo 2024 m. kovo 1 d. 8.00 val.(anksčiau išsiųsti prašymai programoje neregistruojami).

2. Elektroniniu būdu siunčiamas prašymas gali būti patvirtintas elektroniniu parašu arba siunčiama parašu patvirtinta prašymo kopija (nuskenuota ar nufotografuota). Esant būtinybei dokumentai gali būti pateikti ir prašymas užpildytas atvykus į Švietimo skyrių (Laisvės a. 23, 102 kab., tel. pasiteirauti 8 45 501 386).

3. El. paštu siunčiama ir visų papildomų pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų kopijos (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo, pažyma iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai ar seserys, pažyma dėl vieno iš tėvų, atliekančių profesinę tikrąją karo tarnybą, rotuotų (perkeltų) į savivaldybės teritoriją).

4. 1A ir 2A formų prašymams teritorinio aptarnavimo prioritetas taikomas iki kovo 31 dienos. Vėliau atsiųsti prašymai registruojami bendra tvarka pagal prašymo pateikimo datą ir laiką į mokyklose esančias laisvas vietas.

Mokiniai, baigę 4 klases, nacionalinių mokymosi pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatus pateikia konkrečiai mokymo įstaigai, į kurią yra priimami mokytis.

Asmenys, išsiuntę prašymus el. paštu, apie jų gavimą ir įregistravimą informuojami el. paštu automatiniu atsakymu.